درباره دبیرستان محمد رسول الله

دبیرستان غیر دولتی محمد رسول الله شیراز با تلاش هیئت مدیره مجرب در سال 1380 تاسیس گردید و پله های ترقی و موفقیت را با سرعت و محکم طی کرده است.

 تقدیرنامه ها و عناوین برگزیده در سال های متوالی خود بیانگر توانایی دبیران و مدیران مجرب این مجموعه است.

 

هدف دبیرستان محمدرسول الله پروراندن دانش آموزان نخبه و با تلاش است و در این مهم از هیج تلاشی دست بر نداشته و بطور مثال با برگزاری آزمون های جامع و زمانبندی شده در طول دوره دانش آموزان را تحت نظر دارد و با حضور مشاوران برجسته  چه در زمینه تحصیلی و چه در زمینه های روحی و روانی آنها را برای ورود به عرصه دانشگاه و زندگی آماده می سازد.